TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §. Laatimispäivä 9.4.2018.

1 Rekisterinpitäjä
Onway Oy, Y-tunnus 1084819-5, Kiviharjunlenkki 1E 90220 OULU, Puh. +35841 5494656, (etunimi.sukunimi@onway.fi)

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Päivi Marjanen, Kiviharjunlenkki 1E 90220 OULU, +358503528419, (etunimi.sukunimi@onway.fi)

3 Rekisterin nimi
Tutkimusjärjestelmän vastaajarekisteri.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakas- ja henkilöstöpalautteiden käsittelyyn, tutkimustulosten analysointiin ja tilastointiin.

5 Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, organisaatio, asema organisaatiossa, palautteen luokitukseen liittyviä taustatietoja (esim. asiakasluokittelu), numeerista ja vapaamuotoista palautetietoa.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyltä itseltään saadut tiedot (esim. kyselylomakkeen avulla), rekisteröityä koskevat tiedot tutkimuksen toimeksiantajalta ja kolmannen osapuolen yksityisistä ja julkisista rekistereistä saadut tiedot.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja luovutetaan toimeksiantajille tutkimustulosten raportoinnin yhteydessä.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tarvittaessa tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle ainoastaan henkilötietolain mukaisesti.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet
A Manuaalinen aineisto Kirjalliset raportit ja tulosten yhteenvedot säilytetään lukituissa toimistotiloissa. Kirjallinen aineisto hävitetään luotettavan asiakirjojen tuhoamis-/tietoturvapalvelun avulla (esim. L&T).
B ATK:lla käsiteltävät tiedot Tutkimusjärjestelmään tallennettujen tietojen ja tallenteiden käyttö on rajattu käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin perustuvalla suojauksella. Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla.

10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin talletetut tiedot. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti (esim. sähköposti) rekisterin yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Korjauspyyntö tulee esittää kirjallisesti (esim. sähköposti) rekisterin yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn pyynnöstä. Pyyntö tulee esittää kirjallisesti (esim. sähköposti) rekisterin yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Takaisin ylös